RentSafe

תנאי שימוש

תקנון השימוש באתר רנטסייפ ישראל בע"מ

*הגלישה באתר האינטרנט rentsafe.co.il של רנטסייפ ישראל בע"מ ("האתר" ו-"החברה", בהתאמה) וכל שימוש בשירותים המוצעים באתר, כפופים לתקנון ולמדיניות הפרטיות המפורטים להלן (להלן: "התקנון" ו-"מדיניות הפרטיות", בהתאמה), וזאת בנוסף לתנאים הכתובים בכל הסכם אחר בינך לבין החברה, כפי שיעודכנו על-ידי החברה מעת לעת, ולתנאים נוספים שיקבעו על ידי החברה ככל שייקבעו. *מטרת התקנון הינה להסדיר את היחסים בין החברה לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושים שימוש באתר, ובכלל זאת השירותים הנרכשים באתר ("המשתמש" או "המשתמשים"). מובהר, כי התקנון חל על כל צפייה ו/או שימוש קבוע או מזדמן שלך באתר, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפונים ניידים, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). *הינך מתבקש לקרוא בעיון רב את התקנון שכן רישום וגלישה באתר מהווים הסכמה מצדך לתקנון, ללא כל הגבלה או הסתייגות. הנך מאשר, כי הסימן 'אני מסכים' ולחיצה על הכפתור בעמוד ההרשמה ובכל מקום אחר, יהווה אישור לכך שהסכמת להיות כפוף לתנאיו. *התקנון נערך בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הוא מיועד לגברים ולנשים כאחד. *השימוש באתר מותר לבגירים בלבד. הנך מאשר בזאת כי מלאו לך 18 שנים. אם עדיין לא מלאו לך 18, אנא צא מהאתר והימנע מכניסה לאתר.

שירות "ערבות בקליק"

*השרות המוצע על ידי החברה הוא שרות "ערבות בקליק", למשתמשים אשר התקשרו בהסכם שירות עם החברה הניתן בתשלום (להלן: "הדייר" או "הדיירים" ו-"הסכם השירות" או "ההסכם", בהתאמה), ואשר במסגרתו החברה תדאג להנפקת ערבות בנקאית אוטונומית, על ידי צד שלישי, לפי תנאי הסכם השכירות בין הדייר למשכיר, הניתנת למימוש עצמי על ידי המשכיר. (להלן: "השרות" , "הערבות הבנקאית" ו-"הסכם השכירות", בהתאמה). *קבלת השירות כפופה לעמידה בכל הוראות תנאי התקנון וההסכם. מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין התקנון להסכם השירות, יגבר האמור בהסכם השירות. *יובהר כי בטרם רכישת השרות מהחברה, וההתקשרות בינינו בהסכם השירות, יגיש המשתמש בקשה לקבלת שירות דרך האתר ובמסגרתה, ימסור בהסכמתו, ובהתאם לדרישות החברה, כל מידע אודותיו, כולל מידע פיננסי ואישי, לרבות מידע המצוי במרשמים המתנהלים על פי דין, וכן מידע בקשר להסכם השכירות. המידע שיימסר על ידי המשתמש וייאסף על ידי החברה הינו לצורך בחינת הערבות הבנקאית המבוקשת וכן סיכוני האשראי של החברה בלבד. *החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר או שלא לאשר את בקשת המשתמש לשירות כל אישור מטעם החברה יהיה אך ורק בנוגע לערבות הבנקאית הנדרשת בהסכם השכירות, ובכפוף לכל תנאי התקנון והסכם השירות, ולא יהיה בו משום התחייבות או מצג כלשהו מטעם החברה כי תיתן את שירות בכל מקרה אחר. *אישרה החברה את בקשת השירות של המשתמש בהתאם לתנאים הנקובים בהסכם השירות, תפעל החברה לצורך הנפקת הערבות הבנקאית הנדרשת לטובת המשכיר וזאת במהירות האפשרית. ידוע למשתמש כי העמדת הערבות הבנקאית ניתנת שלא על ידי החברה אלא על ידי הבנקים ומשכך עשויים לחול עיכובים בהנפקת הערבות הבנקאית האמורה שהם אינם בשליטת החברה. *התמורה לשירות תיקבע בהסכם השירות. כמו כן בנוסף לתמורה כאמור, ישלם הדייר דמי הרשמה לקבלת שירות בעלות, אשר יקבעו בהתאם לגובה סכום הערבות הבנקאית המבוקשת. *החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק כל חלק מהאתר, לרבות את השירות מכל סיבה שהיא, בכל עת, בכפוף לכל זכות הקיימת למשתמש על פי כל הסכם אחר בינינו, מבלי להודיע לך ומבלי חבות כלשהי.

רישום לאתר

*קבלת השירותים באתר מותנית במסירת פרטים אישיים להתקשרות (כגון: שם מלא, טלפון, כתובת אי-מייל וכדומה). עליך להזין פרטים נכונים בלבד. *בעצם הזנתך את פרטיך האישיים, הינך מצהיר כי הפרטים שהזנת הם נכונים ומדויקים. *הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה על כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו במידה ואתה ו/או מי מטעמך העביר מידע שגוי ו/או לא מדויק ו/או לא שלם ו/או כוזב.

הוראות כלליות בדבר השימוש באתר

*המשתמש מצהיר כי הינו בגיר וכי מלאו לו 18 שנים, בעל כשרות משפטית ובעל סמכות על-פי דין לביצוע כל הפעולות שיעשו על ידיו באמצעות האתר.. *בעצם השימוש באתר, אתה מתחייב לעשות בו שימוש אך ורק לצורך קבלת השירות ולא לכל צורך אחר. המשתמש מתחייב כי לא יעשה שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות. *מובהר, כי אין במידע המוצג באתר, משום המלצה ו/או תחליף לייעוץ מקצועי ובכלל זה משפטי ו/או עסקי ביחס לשימוש בשירותים הניתנים במסגרת האתר, ואין להסתמך על האמור באתר מבלי להיוועץ עם גורם מקצועי העוסק בתחום הרלוונטי בטרם קבלת ההחלטה או ביצוע הפעולה באתר, לפי העניין.

הגנת הפרטיות

החברה מודעת לחשיבות הגנת הפרטיות והחשיבות של צנעת הפרט של המשתמשים באתר ופועלת בהתאם לכך על פי חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו, וכן מדיניות הפרטיות של האתר. למידע נוסף בקשר למדיניות הפרטיות של האתר, לחצו כאן.

אחריות

*האתר, השירותים המוצעים בו והתכנים המופיעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS/ AS AVAILABLE) וללא כל התחייבות או מצג מצד החברה. החברה לא תהיה אחראית לאי-התאמות למשתמש בטיב, אופי, היקף והתאמת השירותים למטרות המשתמש. *החברה עושה מאמצים רבים כדי לשמור על תקינות השירותים הניתנים על ידה. החברה אינה מתחייבת כי האתר יהא זמין בכל עת וכי פעולת ו/או שלמות האתר לא יופרעו כתוצאה משיבושים, הפסקות, הפרעות, תקלות או ניתוקים או כל בעיה אחרת במערכות האתר. כמו כן החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני תקיפה של וירוסים, סוסים טרויאנים, פריצה למערכות על ידי גורמים עוינים, חשיפה של נתונים השמורים במערכת האתר, לרבות נתונים אישיים של משתמשים, ציתות לקווי תקשורת, התחזות לאתר החברה או למי מטעם החברה והונאות מקוונות אחרות. אולם אין באפשרות החברה להתחייב כי האתר יהיה נקי או מוגן מווירוסים ו/או מרכיבים הרסניים או זדוניים אחרים כאמור לעיל ו/או מפני חדירה של גופים בלתי מורשים למערכות האתר. לפיכך, המשתמש מאשר ומצהיר כי החברה לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה, דירקטורים המכהנים מטעמה, בעלי מניותיה ו/או כל מי שפועל מטעמה, אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות או חבות או כל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיוטלו או יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ובקשר עם כל הפרעה ו/או תקלה ו/או שיבוש במערכות האתר ו/או פעולה של רכיבים או גורמים הרסניים או זדוניים כאמור לעיל, לרבות גילוי ו/או חשיפה ו/או שיבוש של המידע המועבר ו/או מוצג ו/או שמור במערכותיה, חוסר זמינות של המערכות באתר או איזה משירותי האתר וכיוצ"ב. *הצפייה והשימוש באתר ובתוכנו, לרבות השימוש בשירותים המוצעים באתר ובכלל זה בשרות, הינם באחריות המשתמשים בלבד, והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם גלישתו באתר ו/או שימושו באופן כלשהו באתר ו/או השירותים שרכש באתר, למעט זכויות המוקנות לו במפורש מכוח הסכם השירות או תקנון זה, ובגין כל תוצאה שהיא אשר תגרם לו ו/או לצד שלישי כתוצאה מגלישתו באתר ו/או שימושו כאמור, בין אם כתוצאה מהפרה שלו ו/או של צד שלישי הוראה שהיא בתקנון ו/או כתוצאה מהפרה שלו ו/או של צד שלישי של זכויות כלשהן של צד שלישי ו/או כתוצאה מהסתמכותו או הסתמכותו של צד שלישי כלשהו על תכני האתר ו/או כל שירות המוצע באתר, ובכלל זה בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או כל דבר אחר אשר ייגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באיזה מהתכנים הכלולים בו כאמור לעיל. *בכל מקרה החבות הכוללת של החברה במסגרת כל תנאי מתקנון זה או על פי הסכם אחר בינך לבין החברה לא תעלה על הסכום ששילמת בפועל לחברה בכדי להשתמש באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר. אי לכך, אם לא שילמת כל סכום לחברה כדי להשתמש באתר ו/או השירותים המוצעים באתר, החברה לא תהיה חבה לך בגין השימוש כאמור.

התחייבויות נוספות של המשתמש

*המשתמש מאשר ומתחייב להשתמש באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר בתום לב ובהתאם להוראות התקנון. מבלי לגרוע מהאמור, השימוש ייעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות החברה ו/או מי מטעמה, והמשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר, כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר. *מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר, ו/או מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של צד שלישי, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות, זכות לשם טוב, ו/או מידע או חומר אחר הכולל פרסומת ו/או "דואר זבל" ו/או מידע או חומר אחר מכל סוג המכיל תכנים לא חוקיים או המעודדים פעילות בלתי חוקית, לרבות תכנים המעודדים גזענות, הפליה, הפרת צו איסור פרסום, אלימות או תכנים פורנוגראפיים או פוגעניים אחרים. בנוסף, המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות המחשב של האתר, ו/או כל רובוט, "תולעת" (spider), או כל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לפגוע במערכות האתר או לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי אחר אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים, המידע השמור והקוד באתר. *המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם על ידי החברה בין אם בתקנון ואו בכל הסכם אחר ו/או לבצע זיוף, שינוי או מחיקת מידע, שאיבת מידע, עיבוד, העתקה, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, וכן כל פעולה כאמור לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש האתר. *המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע המפורסם באתר ו/או במידע אשר ניתן לו בקשר עם השירותים המוצעים באתר, ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לא לשנות, להעתיק, להעביר, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע ו/או התוכן המצוי באתר ללא קבלת אישור החברה בכתב ומראש. המשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. המשתמש מתחייב כי הוא לא יאסוף או יאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן הוא לא ימכור, יפיץ או יעשה כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו. אין להציב את האתר, או כל חלק ממנו, או לעשות שימוש במידע כלשהו המתפרסם באתר, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), ובכל פלטפורמה אחרת ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, ללא הסכמתה הכתובה ומראש של החברה. *החברה שומרת על זכותה להפסיק את פעילותו של כל משתמש באתר, בכל עת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות – אך לא רק, אם לא יעמוד המשתמש בתנאי כלשהו מתנאי התקנון ו/או כל דין וזאת מבלי לפגוע בזכותה למצות סעדים אחרים הניתנים לה על פי דין. החברה תהא רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, ו/או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים, לרבות לרשויות אכיפת החוק ו/או בתי המשפטי, על פי צו של מי מהם, וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה. *המשתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת הוראות התקנון או הדין על ידך ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, על ידי מי מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר.

זכויות קניין רוחני

*החברה מעניקה בזאת למשתמש זכות מוגבלת, שאינה בלעדית שאינה ניתנת להעברה או להמחאה, שניתנת לביטול, עבור גישה ולעשות שימוש אישי באתר, לצורך רכישת השירותים המוצעים באתר והצפייה בתכני החברה, ובכפוף לתקנון וכל הסכם החל בין החברה למשתמש. *המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שכל הזכויות, לרבות אך מבלי לגרוע זכויות קניין רוחני, והזכויות המוסריות, בין אם רשומות ובין אם לאו, לרבות אך לא רק, באתר, המידע והתוכן המצוי באתר לרבות טקסטים, נתונים, תמונות וסרטונים וכל פעולה או פונקציה אחרת הייחודית והבלעדית לאתר, למעט מידע המצוי בקישורים לאתרים אחרים שהאתר מפנה ו/או יכול להפנות אליהם, וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בהם, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני המסחר, סמלי המסחר (logos), עיצוב האתר, הינם רכושה הבלעדי של החברה או היא בעלת זכויות ההפצה והשימוש בהם. למעט כמצוין במפורש בתקנון זה, אין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, לפי העניין. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. *המשתמש מאשר ומצהיר כי ידוע לו כי האתר עשוי לכלול גם תכנים ובכלל זה יישומים, כלים, לוגואים וסימני מסחר של צדדים שלישיים, ולכן שימוש בניגוד לתקנון זה עלול גם להוות הפרת זכויות יוצרים ו/או זכות אחרת של אותם צדדים שלישיים.

קישורים אלקטרוניים (Links)

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידינו. הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לנו שליטה על אתרים אלה ואין אנו נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או לכל נזק שעשוי להיגרם לך או לכל צד שלישי אחר כתוצאה מהשימוש שלך באתרים אלה. אין בהכללת הקישורים באתר בכדי להעיד על תמיכה או המלצה ביחס תוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. אנחנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי. אנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. כמו כן, איננו אחראים על תוצאות שיתוף התוכן שאתה בוחר לעשות ברשתות חברתיות. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתקנון או מדיניות הפרטיות של החברה.

שונות

*החברה מפוקחת ע"י רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון והיא בעלת רישיון למתן אשראי – מורחב שמספרו ______ *ככל שנצטרך ליצור עמך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת באמצעים אלקטרוניים, לרבות, ללא הגבלה, דרך האימייל וסמס. אנחנו נוכל להמציא לך הודעות לכתובת האימייל, למספר הפקס או דרך הדואר לפי הפרטים ליצירת קשר שמסרת לנו בזמן הרישום. הודעות הנשלחות באימייל תחשבנה כאלו שהתקבלו בזמן המשלוח על ידינו. הודעות הנשלחות בפקס תחשבנה כאלו שהתקבלו בזמן שנקבל אישור על הקבלה כאמור. הודעות הנשלחות בדואר תחשבנה כאלו שהתקבלו 10 ימים לאחר מועד המשלוח. *מבלי לגרוע מכל התחייבות שיש לחברה כלפי כל משתמש על פי כל הסכם, החברה רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע, ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך. *החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תקנון זה, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך, או כל חלק מהן, לפי תקנון זה, וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. *אנו שומרים לעצמינו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או לתקן את התקנון ו/או מדיניות הפרטיות בכל עת. אתה אחראי לקרוא את התקנון ומדיניות הפרטיות מעת לעת. המשך שימושך באתר ו/או בשירותים לאחר שינוי או תיקון כאמור יהווה הסכמתך לתקנון או מדיניות הפרטיות המתוקנים. *כל הרישומים בספרי או מערכות החברה ובכלל זה בקשר לפעולות שבוצעו בהתאם להוראות המשתמש ו/או רישומים בדבר פרטי המשתמש והפעולות שביצע או ביקש לבצע, יהוו ראיה קבילה לנכונות כל פרטיהם, והעתקים של רישומים אלה. *הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של התקנון יוכפפו לדין הישראלי בלבד. בתי המשפט המוסמכים לדון בכל סכסוך או מחלוקת הנובעים או הקשורים לתקנון זה הינם בתי המשפט בתל אביב-יפו. *אם מסיבה כלשהי, הוראה או תנאי כלשהו מהוראות התקנון ייקבעו כבלתי תקפים או כבלתי אכיפים, תוקפם ונפקותם של יתר הוראות או תנאי התקנון לא ייפגעו. *לבירורים או שאלות בעניין תקנון זה, באפשרותך ליצור עמנו קשר באמצעות טופס יצירת הקשר באתר או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני ל: _____________. כמו כן, באפשרותך ליצור עמנו קשר בדואר שימוען לרנטסייפ ישראל בע"מ, רח' ___________.

האתר עושה שימוש ב- cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן

בדרך לערבות עוצרים להתייעצות!

קבלו שעת ייעוץ חינם עם יועץ ערבות מומחה"
*ללא התחייבות לתוך שעה